We wtorek rząd omówi założenia do nowelizacji Karty Instruktora

27 lipca, 2020
Category: inne

Na najbliższym posiedzeniu Porady Ministrów będzie omawiany wzór założeń az do nowelizacji ustawy Karta Instruktora. Zawiera mezczyzna m. in. propozycje przemian w urlopach, ewidencjonowaniu czasu pracy a takze zakłada skonstruowanie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych.

Wzór – przygotowany przez MEN – zakłada uelastycznienie regul wykorzystania urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Nowe zasady określają wymiar urlopu dzieki 47 dzionki roboczych w roku, zas jego wyraz ma przypadać na dób wolne od zajęć lekcyjnych. W efekcie wychowawcy będą zdolali korzystać z urlopu wypoczynkowego nie tylko w okresie ferii zimowych i nie zbyt zimnych, lecz we wszystkie dób, w które nie odbywają się po szkole zajęcia lekcyjne, natomiast więc także w czasie przerw świątecznych i dni, które dyrektor szkoły ustali w charakterze dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Aktualnie nauczyciele mają wolne po wakacje, ferie i podczas świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Art. 64 Karty głosi, że „nauczycielowi zatrudnionemu przy szkole, w której po organizacji pracy przewidziano wakacje letnie jak i równiez zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w formacie odpowiadającym okresowi ferii jak i równiez w czasie ich trwania”. Przy praktyce cyfra dni urlopu nauczycieli po zależności od czasu roku waha się i np. przy 2012 r. wynosiła 54 dni (nie licząc weekendów).

Wprowadzenie 47-dniowego urlopu okresla, że nauczyciele będą musieli wypełniać kartę urlopową. Jeśli tego nie zaakceptowac zrobią, np. podczas zimowych ferii, będą do dyspozycji dyrektora szkoły. Resort oswiaty przypomina, że zgodnie z przytomnymi przepisami profesor podczas urlopu może dzieki polecenie dyrektora szkoły wykonywać prace np. związane wraz z zakończeniem czy przygotowaniem roku szkolnego. Nie zaakceptowac może to jednak trwać dłużej niż przez tydzien.

MEN chce też, zeby przyznanie nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia było uzależnione od wystąpienia dolegliwosci zagrażającej wystąpieniem choroby fachowej lub slabosci związanej z warunkami pracy. Zgodnie z planem założeń, urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez medyka medycyny robocie, a nie zaakceptowac – jakim sposobem dotychczas a mianowicie przez medyka pierwszego kontaktu. Urlop ów będzie mógł być nadany dopiero po 20 czasach pracy (obecnie może być przyznany na 7 latach), a termin jego odbywania sie będzie ograniczony do roku kalendarzowego (obecnie może łącznie wynieść trzy lata).

Projekt założeń zakłada także rozszerzenie obrebu rejestrowanych zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli. Obecne przepisy nakładają obowiązek rejestrowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio sposród uczniem badz na jego rzecz (czyli w ramach pensum) oraz tzw. godziny karciane. Pozostałe zadania realizowane poprzez nauczycieli w zakresie czasu robocie nie podlegają formalnie rejestrowaniu.

Projekt zakłada, że rejestrowane będą także takie zajęcia i czynności jak: dostępność nauczyciela po szkole dla rodziców uczniów, udział po posiedzeniach porad pedagogicznych i zespołach realizujących zadania dla ucznia robionych przez dyrektora szkoły, uszlachetnianie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły.

MEN chce również zmienić sposób rozliczania przez samorządy środków wydawanych na wynagrodzenia instruktorów. Tak zwane średnie wynagrodzenie profesorów zastąpione zostaną wskaźnikami kalkulacyjnymi. Samorządy zaś, rozliczając się ze środków wydanych w wynagrodzenia profesorów, nie będą tego robić osobno dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, lecz łącznie dla wszelkich zatrudnionych przez siebie.

W efekcie zasady ewentualnego naliczania jak i równiez wypłacania za posrednictwem samorządy jednokrotnego dodatku uzupełniającego będą w wyzszym stopniu elastyczne. Według resortu edukacji, taki maszyneria da samorządom znacznie obszerne możliwości umotywowania nauczycieli niezależnie od posiadanego przez tych propozycji stopnia awansu zawodowego.

W projekcie znalazły się też propozycje dostosowania na nowo sprawy dotyczących postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nauczycieli. Obecne regulacje są krytykowane, jako nieskuteczne i powodujące przewlekłość postępowań. Oprócz tego obecne regulace nie zawierają odpowiednich mechanizmów gwarantujących, że nauczyciel ukarany karą dyscyplinarną wydalenia sposród zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy przy zawodzie w czasie 3 czasów od ukarania, nie pozostanie ponownie zatrudniony w uczelni lub przedszkolu. Chodzi o osoby skazane za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym zbytnio przestępstwa, po których pokrzywdzone zostało maluch.

Dlatego w projekcie zaproponowano utworzenie srodkowego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych o ukaraniu najcięższymi karami dyscyplinarnymi. Według MEN, taki spis były skutecznym narzędziem przeciwdziałającym zatrudnieniu po szkole instruktora, wobec którego wymierzono kary. Rejestr dzierzy mieć formę elektronicznego zbioru danych. Na zatarciu sankcje, wpis przy rejestrze zostanie usunięty, prawdopodobnie że chodzi o karę wydalenia sposród zawodu nauczycielskiego.

Resort oswiaty chce także, by przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej obejmowały wszystkich nauczycieli bez względu na aspekt i polozenie zatrudnienia, to znaczy objęły także nauczycieli niepublicznych przedszkoli i szkół.

W projekcie założeń nowelizacji ustawy znalazły się ponadto zapisy zmian dotyczące: dodatku wiejskiego, dodatków socjalnych, zasad przyznawania środków dzieki doskonalenie zawodowe nauczycieli i zwiększenia roli rodziców po życiu szkoły. (PAP)

dsr/ ula/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy